УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ НА ТАНЦОВИТЕ ДЕЙЦИ

СОФИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). Сдружението на танцовите дейци е обществена, културно-просветна  организация, която признава и спазва законите на Република България.

            (2). Лицата, членове на Сдружението, приели настоящия Устав, запазват своята независимост и самостоятелност извън него.

Чл. 2.(1). Сдружението на танцовите дейци е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  което се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

           (2.) Наименованието на сдружението е Сдружение на танцовите дейци, София, което се изписва в кореспонденцията на сдружението съответно на български  език и на  латиница.

           (3.) Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. София, район Оборище, ул. „Кракра“№2А

           (4.) Сдружението има собствен печат, бланка, емблема и собствена банкова сметка.

           (5.) Бюджета на Сдружението се формира от:

                    – членски внос

                    – дарения и понсорство

                    – приходи от всякакви други източници, непротиворечащи на законите в Република България

І І. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА

Чл. 3.(1.) Предмет на дейност на Сдружението е популяризиране на българското танцово изкуство.

           (2.) Цели на Сдружението:

                    – повишаване изпълнителското майсторство в областта на танцовото изкуство

                    – съхранение, издирване и популяризиране на танцовото изкуство

            (3.) Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

                    – организиране на концерти, фестивали, конкурси, събори, школи

                   – организиране на срещи, конференции, симпозиуми

                   – предоставяне на методическа помощ

                   – членство и контакти със сродни организации

            (4.) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност с предмет:

                   – отдаване под наем на имущество

                   – издателска дейност

                   – рекламна дейност

                   – импресарски услуги

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.4.(1) Членовете на Сдружението могат да бъдат индивидуални и колективни дееспособни физически и юридически лица, които признават и спазват Устава на Сдружението и Решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

        (2.) Членството е доброволно.

        (3.) Приемане на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет, след депозиране на писмена молба. Колективният член се представлява от ръководителя на колектива.

        (4.) Членството се прекратява:

                    – с едностранно волеизлияние

                    – със смъртта или поставянето под пълно запрещение

                    – с изключване при  поведение, което прави по-нататъшно членство несъвместимо. Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

                    – при прекратяване на юридическото лице

                    – при отпадане поради последователно невнасяне на две имуществени вноски, или поради системно неучастие в дейността на Сдружението за период от три месеца

Чл. 5.(1.) Основно правило и задължение на всеки член е да участва в дейността на Сдружението

          (2.) Всеки член има право да изисква информация по всички въпроси, отнасящи се до Сдружението, включително и до финансовото му състояние.

          (3.) Всеки член има право да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението.

          (4.) Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставяно другиму.

ІV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 6.(1.) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

         (2.) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Чл. 7. Общото събрание:

         (1.) Изменя и допълва Устава.

         (2.) Приема вътрешните актове.

         (3.) Избира и освобождава членове на УС

         (4.) Избира Председателя на УС за срок от три години

         (5.) Приема и изключва членовете на Сдружението.

         (6.) Взема решение за откриване и закриване на клонове.

         (7.) Взема решение за участие в други организации.

         (8.) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.

         (9.) Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението.

       (10.) Приема бюджета на Сдружението.

       (11.) Определя размера на дължимия членски внос или на имуществените вноски, както и начина на плащането им.

       (12.) Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

Чл. 8. (1.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

            (2.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

            (3.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 9.(1.) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят.

           (2.) За събранието се води протокол.

           (3.) Гласуването в ОС е явно, а при избор на Управителен съвет и Председател гласуването е тайно.

Чл. 10.(1.) Всеки член на ОС има право на един глас.

           (2.) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

               – него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или сватовство – до втора степен включително

               – юридически лица, в който той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения

            (3.) Едно лице не може да представлява повече от двама членове на Сдружението в ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 11.(1.) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

           (2.) Решенията по чл. 7,ал.1 и ал. 8 от Устава се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

           (3.) Не може да се вземат решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

V. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.12.(1.) Управителният съвет е орган на Сдружението.

          (2.) Управителният съвет се състои от седем лица – членове на Сдружението избрани за срок от 3 години.

          (3.) Управителният съвет се състои от Председател, Зам. Председател, Секретар и четири члена на УС.

Чл.13. Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС

2. Разпорежда с имуществото на Сдружението

3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет, както и отчет за изпълнението на бюджета

4. Подготвя и внася в ОС проект и отчет за дейността на Сдружението

5.    Определя реда и организира дейността на Сдружението и носи отговорност за това

6.     Определя адреса на Сдружението

7.    Взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност.

8.    Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.14.(1.) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя.

Председателят свиква заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки член на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Зам. Председателя или от друг определен от УС негов член.

           (2.) Решенията на УС се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

           (3.) Решенията се взимат с мнозинство на присъстващите, а по чл.14,ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.12, т. 2 и 3 от настоящия Устав – с мнозинство от всички членове.

           (4.) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 15.(1.) Мандатът на УС се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е избран.

2. при подаване на оставка.

           (2.) До избор на нов Управителен Съвет стария продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 16. Председателят на Управителния съвет:

1.    Представлява Сдружението

2.    Свиква заседанията на УС

3.    Изпълнява други решения на ОС и УС

4.    Извършва ликвидация при прекратяване на Сдружението

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в чл.13., ал1, т.2 и т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 18. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между членовете на Сдружението.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Сдружението на танцовите дейци се създава като безсрочно.

Чл. 20. Въпросите, които не са уредени в настоящия Устав се решават от Общото събрание при спазване  разпоредбите на ЗЮЛНЦ и нормите на действащото законодателство в Република България.

Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на Сдружението на танцовите дейци и е подписан от учредителите, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящия Устав.